English

E-KATALOG

KVKK BİLDİRİMİ

info@ayyildizmarble.com

+90 272 341 28 80

ZİYARETÇİLERİMİZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Web sitemize kişisel verilerinizi ilettiğinizde ve “onay” karesini tıkladığınızda, bunların işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak Veri Sorumlusu tarafından işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına açık rızanızın bulunduğu kabul edilecektir. Bununla ilgili Veri Sorumlusu tarafından yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak hususlar, aşağıda yer almaktadır:

 

Sayın İlgili;

 

Ayyıldız Maden Mermer İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Ayyıldız Maden”) olarak ,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ve haklarınız ile Veri Sorumlusu'nun sorumlulukları için yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, aşağıdaki konularda açık rızanızın alınması için bilgilendirmede bulunmaktayız:

 

Veri Sorumlusu ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: Ayyıldız Maden Mermer İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri: [ 0272 341 2880 - kvkk@ayyildizmarble.com]

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Kişisel verileriniz; başvuru konusu ile ilgili reklam, tanıtım, pazarlama, ticaret ve satışlardan yararlanmanız ,iletişim bilgilerinizin güncellenmesi, ürün satışı ve sonrasına ilişkin sorumluluklarımızın ifası için, veri kayıt sistemine otomatik ve/veya otomatik olmayan yolla işlenmesi, onarım işleri ve tüm bunların muhasebeleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari mali, hukuki ve sosyal ve iş hedeflerimizin tespiti ve uygulanması amacı ile ,gerekli olan süre kadar ve muhafaza edilmesi şartıyla işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılacağı Gerçek ve Tüzel Kişi Kategorisi ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel Verilerin Aktarılacağı Gerçek ve Tüzel Kişi Kategorisi

 

 Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri

 Şirket’in; İnsan Kaynakları, Kalite, Mali İşler (Muhasebe), Genel Müdürlük, Pazarlama, İç Satın Alma, Araştırma ve Geliştirme, Bilgi İşlem Birimleri, İşletmelerde Yönetim ve/veya Temsil Yetkisine Sahip Çalışanları.

 Şirket Pay Sahipleri

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla, yurt içinde aktarılmasına açık rızanızın olduğunu kabul etmektesiniz:

 Sözleşmenin ifası

 Veri Sorumlusunun hukuki sorumluluğu

 Aleniyet kazandırma

 Bir hakkın tesisi, korunması, kullanılması

 Şirketin ticari, hukuki amaçları bağlamında ve veri sorumlusu olarak meşru menfaatleri

 Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,

 Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 İş ve operasyonların sürdürülmesi,

 Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

 Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi;

 Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi;

 Çalışan memnuniyeti ve bağlılık süreçlerinin yürütülmesi;

 Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi;

 Finans ve Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi;

 Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi;

 Müşteri ilişkileri yönetimi ve süreçlerinin yürütülmesi

 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

 Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

 Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

 Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi;

Kişisel veriler, veri işleme amaçları doğrultusunda, veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Ziyaretçi'nin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerin varlığı durumunda kişisel veriler üçüncü kişilere aktarabilir:

 Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

 Müşteri'nin, Çalışan’ın veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

 Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

 Kişisel veriler, Ziyaretçi tarafından alenileştirilmiş ise,

 Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

 Ziyaretçinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel veri toplama yöntemi olarak;

 Tamamen otomatik yolla

 Kısmen otomatik yolla

 Otomatik olmayan yolla

Veri toplamaktadır.

 

Kişisel Veri Toplanmasının Hukuki Sebepleri

 

Kişisel veri toplanmasının hukuki sebebi olarak;

 Açık Rızanın Alınması

 Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

 Ayyıldız Maden’in Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

 Kanunlarda Öngörülmesi

 Sözleşme İmzalanması

 Veri Sahibinin Alenileştirmesi

 Veri Sorumlusu Olarak Kurumun Meşru Menfaati

 Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

 

Gösterilebilir.

 

Ziyaretçi, Ayyıldız Maden tarafından işlenen Kişisel Verileri hakkında aşağıdaki haklara sahiptir:

a. Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;

b. Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

c. Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

d. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;

e. Kişisel Verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

f. KVKK m. 7 çerçevesinde Kişisel Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

g. İşbu Beyan m. 6.e ve m. 6.f bölümleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

h. İşlenen Kişisel Verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

i. Kişisel Verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Tundra Grey, italy grey, nimbus grey, crayz white, golden dragon, hekate dragon, star galaxi, nimbus white, mugla white, nimbus pink,
Tundra Grey, italy grey, nimbus grey, crayz white, golden dragon, hekate dragon, star galaxi, nimbus white, mugla white, nimbus pink,
Tundra Grey, italy grey, nimbus grey, crayz white, golden dragon, hekate dragon, star galaxi, nimbus white, mugla white, nimbus pink,
Tundra Grey, italy grey, nimbus grey, crayz white, golden dragon, hekate dragon, star galaxi, nimbus white, mugla white, nimbus pink,
www.ayyildizmarble.com
Copyright 2017 | Ayyıldız Mermer Web Tasarım : Q AJANS
 Fabrika : İscehisar Organize San. Bol. 3. Cadde 4. Sokak 7. Parsel No:11 AFYON Tel : +90 272 341 28 80 Fax: +90 272 341 28 80 Gsm: +90 549 360 03 03 E-mail: info@ayyildizmarble.com KALİTE, TEKNOLOJİ, TECRÜBE ve GÜVEN Ayyıldız Mermer Entegre tesisleriyle, kendi mermer ocaklarından çıkarılan mermerleri yenilikçi anlayış, geniş renk seçenekleri ve ürün yelpazesiyle birleştirerek mermer sektöründe her zaman iyi bir çözüm ortağı olmuştur.